Oferujemy wykonanie uzbrojenia terenów w media nowo budowanych i istniejących dróg, osiedli mieszkaniowych, kompleksów przemysłowych,  budynków wielorodzinnych, oraz indywidualnych  odbiorców.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie projektów technicznych
 • wykonanie projektów organizacji ruchu
 • wykonanie oznakowania ruchu drogowego
 • wykonanie robót drogowych wynikłych z technologii wykonania  (rozbiórki oraz odtworzenie – czyli przywrócenie do stanu pierwotnego)
 • wykonanie robót ziemnych
 • wykonanie robót montażowych
 • przeprowadzenie wszelkich prób oraz odbiorów niezbędnych do dopuszczenia wybudowanej sieci do eksploatacji oraz dokonania odbioru końcowego wraz z  przekazaniem nowowybudowanych sieci .

Oferta szczegółowa :

 1. Sieci wodociągowe wraz z przyłączami w technologii rur żeliwnych sferoidalnych, rur PE, rur PVC oraz innych materiałów wynikających z dokumentacji projektowej.
 2. Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w technologii rur kamionkowych, rur PVC oraz innych materiałów wynikających z dokumentacji projektowej.
 3. Sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w technologii rur żelbetowych, rur PVC oraz innych materiałów wynikających z dokumentacji projektowej.
 4. Sieci gazowych wraz z przyłączami w technologii rur PE oraz innych materiałów wynikających z dokumentacji projektowej.
 5. Sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami z rur preizolowanych .
 6. Robót drenarskich .
 7. Montażu zbiorników bezodpływowych , separatorów, odtłuszczaczy.
 8. Montaż przepompowni ścieków.
 9. Montaż oczyszczalni ścieków.