Aktualności

W dniu 19.07.2021 nasza firma podpisała w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz umowę na wykonanie kanali...

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyśln...

Wręczenie certyfikatów bezpieczeństwa

W dniu 24 maja 2019 w  Hotelu Włoskim w Poznaniu podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie certyf...

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00

    Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00     aktualizacja z dnia 15.01.2018     W dniu...

W dniu 05.01.2018r do naszej firmy przyszły kolejne sprzęty objęte projektem  nr RPWP.01.05.02-30-02...

W dniu 16.09.2017r do naszej firmy przyszły kolejne sprzęty objęte projektem  nr RPWP.01.05.02-30-02...

W dniu 28.06.2017r do naszej firmy przyszły kolejne sprzęty objęte projektem  nr RPWP.01.05.02-30-02...

Poszukiwani pracownicy

W związku z prężnym rozwojem firmy "Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz" poszuku...

W dniu 02.06.2017r do naszej firmy przyszły pierwsze sprzęty objęte projektem dofinansowanym z Fundu...

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

   ZAMÓWIENIE ANULOWANE   Swarzędz, 10.09.2016     INFORMACJA O ZAMÓWIENIU     HENRYK WO...

More Articles

 

 ZAMÓWIENIE ANULOWANE

 

Swarzędz, 10.09.2016

 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

 

 

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Bednarska 7 (62-020 Swarzędz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty dotyczącej sprzedaży koparki gąsienicowej. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjnosci firmy.” nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

 

 

 1. Zamawiający:

 

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz

ul. Bednarska 7

62-020 Swarzędz

Tel. .61-651-19-20

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.hydro-gaz.com

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43261000-0 Koparki mechaniczne

 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

  1. Ciężar roboczy min. 38 ton

  2. braku wychylenia przeciwwagi poza obrys koparki podczas obrotu

  3. promień obrotu rufy do 1900 mm

  4. bezobsługowy filtr cząstek stałych

  5. Pakiet zgodności z wymogami normy emisji spalin Stage IV z układem SCR (lub równoważny)

  6. Silnik wyposażony w układ paliwowy z szyną common rail i nową wysokociśnieniową pompą wtryskową paliwa, elektryczną pompą zasilającą i nowe przewody paliwowe, które umożliwiają stosowanie mieszanki B20 oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki z 20-procentową zawartością paliwa biodiesel

  7. System zarządzania mocą umożliwiający operatorowi pracę w dwóch trybach – maksymalnej wydajności i ekonomicznym

  8. Elektroniczne sterowanie silnikiem nowych koparek utrzymujące stałą prędkość bez względu na obciążenie

  9. Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności

  10. Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia

  11. Wysięgnik o długości min. 6 m.

  12. Ramię o długości min. 3 m.

  13. Szybkozłącze łyżki kopiącej

  14. Łyżka kopiąca 900 mm

  15. Sterowanie za pomocą joysticków

  16. Silnik o mocy min. 200 KM

  17. Przystosowanie do systemu monitorowania pracy maszyny dającego użytkownikom możliwość ustawienia dla siebie rodzajów raportów np. nagłe obniżenia poziomu paliwa w zbiorniku, alarmy z kodami błędów usterek, które mogą być niebezpieczne dla maszyny

  18. Podwozie długie lub długie wąskie

  19. Rolka gąsienicy i koło pośredniczące o dużej wytrzymałości

  20. Przeciwwaga min. 5,5 t.

  21. klimatyzacja

 

Wymagania dodatkowe:

- dokumentacja maszyny w języku polskim

- zamawiający może zażądać od oferenta dokumentu potwierdzającego innowacyjność proponowanych rozwiązań i maszyny. Innowacyjność musi dotyczyć skali świata o okresie stosowania nie dłuższym niż 5 lat i skali kraju o okresie stosowania nie dłuższym niż 3 lata. Na prośbę zamawiającego stosowna opinia o innowacyjności wydana przez podmiot uprawniony do opiniowania, powinna zostać dostarczona w terminie 2 dni. W przeciwnym wypadku zamawiający odstępuje od wyboru oferty uznając ją za niepełną.

 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

  1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  2. posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

  4. niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

 

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.

  2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:

  3. Cenowe tj. cena za maszynę w EURO (wartość netto) – waga 100%

  4. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt

  5. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

 

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

 

 

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty.

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).

 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej

 4. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, złożenie oferty w innej formie niż określona w niniejszej informacji o zamówieniu.

 

 1. Sposób przygotowania oferty cenowej:

 

  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby firmy (ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, przesłać pocztą na ww. adres, drogą elektroniczną w postaci podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.09.2016r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

  2. Oferty należy złożyć w języku polskim

  3. Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis

  4. W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto za maszynę, dotyczących realizacji opisanej usługi.

  5. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:

   1. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty)

  6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

  7. W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Natalia Kołbik, tel. 61-651-19-20, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Henryk Wojkiewicz

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na realizację usługi – sprzedaży koparki gąsienicowej. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjnosci firmy.” nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00 , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Zamawiający:

 

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz

ul. Bednarska 7

62-020 Swarzędz

Wykonawca:

 

Imię nazwisko/nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………

 

adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

telefon:..………………………………………… e-mail:………………………………………… NIP:………..……………………

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………..………………………………………

oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………. …………………………………………………….

Data podpis Wykonawcy

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego